Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

z oddziałami przedszkolnymi

 

  

 30-798 Kraków      ul. Wrobela 79      tel. (012) 653-22-91   e-mail:  sp137krakow@poczta.onet.pl 

 

Szkoła jest dobrem społecznym. Czerpiąc najlepsze wartości z lokalnego środowiska, przekazując  wiedzę, kształcąc umiejętności i wychowując młode pokolenia służy mieszkańcom osiedla Przewóz, Krakowowi i Polsce.

 

 

 

Misja naszej Szkoły:

 

Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

 

Z myślą o naszych uczniach:

 

§ 2

Szkoła stawia sobie za cel podejmować takie działania, które pomogą dziecku:

 

1) jako uczniowi:

 a) być dobrze przygotowanym do kontynuowania nauki w szkole średniej,

 b) poznać swoje możliwości intelektualne i umieć je w pełni wykorzystać,

 c) praktycznie stosować zdobytą wiedzę,

 d) korzystać z dostępnych źródeł informacji i krytycznie oceniać ich wartość,

 e) swobodnie posługiwać się językiem ojczystym,

 f) umieć planować proces swojego „uczenia się” i stawać się współodpowiedzialnym za jego efekty,

 

2) jako obywatelowi:

 a) przyjmować postawę patriotyczną,

 b) być solidnym i pracowitym,

 c) szanować mienie społeczne i pracę innych,

 d) poznać topografię, historię i tradycję swojego regionu,

 e) angażować się w pracę społeczną i pomoc innym,

 f)  aktywnie uczestniczyć w życiu Szkoły, regionu.

 

3) jako przyszłemu dorosłemu człowiekowi:

 a) wykazywać się wysoką kulturą osobistą i etycznym postępowaniem,

 b) prowadzić zdrowy tryb życia i dbać o czystość środowiska, w którym żyje,

 c) być tolerancyjnym wobec odmiennych postaw i poglądów,

 d) szanować innych ludzi, swoją rodzinę i rozumieć jej znaczenie w życiu.

 

Na podstawie Statutu Szkoły

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )