Szkoła Podstawowa nr 137
z oddziałami przedszkolnymi

im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

 
Ogłoszenie...

Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

 

Informacje szczegółowe:
(012) 653-22-91

Rok szkolny 2019/2020

PEDAGOG SZKOLNY

 

Mirella Tubielewicz - Gacoń  

Godziny pracy:

Środa: 10:00 - 14:30

Czwartek: 09:00 - 13:00

Piątek: 9:00 - 11:30

 

Zapraszam serdecznie uczniów oraz rodziców!

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 • poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów,rodziców i nauczycieli
 • organizowanie zajęć profilaktyczno – wychowawczych
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

 

Współpraca z rodzicami:

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności wychowawczych, życiowych
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych

 

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiazywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego
 • udzielanie uczniom wsparcia w przypadku pojawienia się trudności na tle emocjonalnym
 • prowadzenie treningu umiejętności społecznych w klasie szkolnej

 

Współpraca z nauczycielami:

 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • kierowanie uczniów do PPP przy współpracy z rodzicami
 • działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )