Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina w Krakowie

z oddziałami przedszkolnymi

 

  

 30-798 Kraków      ul. Wrobela 79      tel. (012) 653-22-91   e-mail:  sp137krakow@poczta.onet.pl 

Rok szkolny 2018/2019

PEDAGOG SZKOLNY

 

Michał Kądzielawa

Godziny pracy:

Środa: 09:00 - 14:00

Czwartek: 10:00 - 16:00

Piątek: 9:00 - 11:00

 

Zapraszam serdecznie uczniów oraz rodziców!

 

 

Zadania pedagoga szkolnego:

 • poznanie indywidualnych potrzeb uczniów,
 • analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów,rodziców i nauczycieli
 • organizowanie zajęć profilaktyczno – wychowawczych
 • prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

 

Współpraca z rodzicami:

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności wychowawczych, życiowych
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych

 

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiazywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego
 • udzielanie uczniom wsparcia w przypadku pojawienia się trudności na tle emocjonalnym
 • prowadzenie treningu umiejętności społecznych w klasie szkolnej

 

Współpraca z nauczycielami:

 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • kierowanie uczniów do PPP przy współpracy z rodzicami
 • działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )